Articles


 •  Kennis van de vastgoedmarkt
 •   Degelijke publiciteit
 •   Een maximaal aantal potentiële kopers
 •   Professionele onderhandeling
 •   Direct aanspreekbaar
 •   Persoonlijke dienstverlening
 •   Beste prijs voor uw vastgoed
 •   Juridisch correct compromis
 •   Bijstand tot bij de akte
 •   Geen verkoop = geen kosten

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN  

1. Algemeen 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik van de website www.vastgoedlietaer.be en al haar sub-sites (hierna “Website”), evenals iedere andere Dienst aangeboden door CLS VASTGOED bvba met maatschappelijke zetel te Jezuïetenplein 6, 9700 Oudenaarde met ondernemingsnummer 0629.915.030 eigenaar en beheerder van de Website, of aanverwanten (hierna “Vastgoed Lietaer” of “Wij” of “Ons”),.  

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 510642 (België)

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV  

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling: AXA Belgium NV (polisnummer 730.390.160)

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van aangeboden diensten door Ons, bezoek en/of gebruik van de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen via www.vastgoedlietaer.be (website).

Vastgoed Lietaer behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling. 

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Vastgoed Lietaer is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.  

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.

 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Vastgoed Lietaer, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vastgoed Lietaer. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, de toegang tot de Dienst of andere verkregen informatie (bv. e-mail) te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, mee te delen aan andere partijen of derden, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de zaakvoerder van Vastgoed Lietaer.
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Vastgoed Lietaer. 
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht)  overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat Vastgoed Lietaer beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat Vastgoed Lietaer, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein www.vastgoedlietaer.be (website). Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. Vastgoed Lietaer bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt Vastgoed Lietaer gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Vastgoed Lietaer heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.  

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website of informatie via andere kanalen/communicatie (bv. per mail, telefonisch,…)

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website alsook andere informatie en communicatie regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of andere informatie en communicatie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.  

De advertentie of informatie via andere communicatie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur, gebruik van de Dienst door Ons geleverd, gebruik van meegedeelde informatie,...) omtrent het vastgoed, de Dienst of andere informatie, contact met de zaakvoerder op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website alsook andere communicatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd door de zaakvoerder worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs/verkoopsvoorwaarden/meegedeelde informatie per email betreft. 

De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen 

Via de site(s) uitgebaat door Vastgoed Lietaer alsook per e-mail en mondeling kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten en kan Vastgoed Lietaer voor zichzelf of anderen geen verbintenis aangaan. De specifieke technische stappen die dienen te worden genomen om tot het sluiten van een contract te komen of enige andere verbintenis aan te gaan, zijn verkrijgbaar op kantoor bij de zaakvoerder. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van Vastgoed Lietaer teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Vastgoed Lietaer, Jezuïetenplein 6, 9700 Oudenaarde, kunt u kennis nemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn (wet van 8 december 1992).

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, bestanden, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Vastgoed Lietaer of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Vastgoed Lietaer verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website, e-mail en andere meegedeelde informatie op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. 

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht, algemene gebruiksvoorwaarden en oorsprong van de Website behoudt. 

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Vastgoed Lietaer verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Vastgoed Lietaer, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Vastgoed Lietaer in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.  

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

Vastgoed Lietaer beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Vastgoed Lietaer inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Vastgoed Lietaer zelf of een gebruiker van de Dienst van Vastgoed Lietaer zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: info@vastgoedlietaer.be.  

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de eventuele URL van de gegeven(s) op de Website of andere gegevens die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer). 

4. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Vastgoed Lietaer niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Meegedeelde informatie en gebruik van deze informatie;
 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Vastgoed Lietaer;
 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; 

5. Andere voorwaarden

Indien Vastgoed Lietaer enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Vastgoed Lietaer afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Vastgoed Lietaer, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn. 

6. Vergoeding

Voor de tussenkomst van Vastgoed Lietaer wordt er in verschillende gevallen gewerkt met een procentuele vergoeding afhankelijk van de exact geleverde Dienst. Alhoewel dit afhankelijk is van de specifiek geleverde Dienst, kan als voorbeeld een vergoeding van 3% op de verkoopprijs meegegeven woorden met een minimum van € 6.000,00. Inclusief BTW komt dit respectievelijk neer op 3,63 % met een minimum van € 7.260,00.

Uw huis verkopen of verhuren?

Laat door ons een professionele schatting maken.